Hoe hoog is het IQ van uw gebouw?

Als gebouwbeheerder zult u die vraag zich vast wel eens gesteld hebben. Bijvoorbeeld wanneer de verwarming op 20ºC staat ingesteld en er niemand in het gebouw is. Of een ander voorbeeld: in schoolgebouwen is het  nu heel actueel dat leerkrachten zélf in de gaten moeten houden of er voldoende frisse lucht in de klaslokalen is. Bij gebrek aan een deugdelijke klimaatregeling moeten medewerkers nu zelf ventileren door ramen open te zetten. Daarmee vliegt de energie van de verwarming ook weer het raam uit. Dat is toch zonde? Ongetwijfeld herkent u deze en waarschijnlijk nog veel meer problemen.

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als gebouwen zó ‘slim’ zijn dat zij zélf de gebouwinstallaties voor energie en klimaatbeheer reguleren? En dat medewerkers, bewoners en bezoekers het gebouw ‘als vanzelfsprekend’ ervaren als comfortabel, gastvrij en veilig?  Dat is geen utopie, het kan wel degelijk. Gebouwen, of het nu bestaande gebouwen betreft of nog nieuw te bouwen, kunnen slim gemaakt worden. Het is zeker de moeite waard om het verslimmen van uw gebouw(en) te overwegen.

De uitdaging voor elke gebouwbeheerder

U kent het gebouw door en door en u bent bekend met de prestaties van de gebouwinstallaties. Dan zullen de volgende problemen u misschien wel als bekend in de oren klinken: storingen die op onverwachte momenten optreden, energiemanagement niet optimaal, onnodige kostbare en tijdrovende processen enzovoorts.  In feite wordt er niet uit gehaald wat er in zit. Het kan slimmer en met veel betere prestaties.

U zou graag weer grip willen krijgen op de gebouwinstallaties, preventief onderhoud willen plegen op gewenste momenten, het aantal klachten en storingen reduceren en tegelijk de energieprestaties  optimaliseren. En u wilt dat alle gebouwinstallaties met elkaar samenwerken en dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. Een mens moet ook rust hebben en daarom is deze klus eigenlijk niet geschikt als mensenwerk. Hier moet slimme technologie bijspringen om het mogelijk te maken. We hebben het dan over kunstmatige intelligentie. Met andere woorden: hoe kunnen we een ‘brein’ toevoegen aan een gebouw en er een slim gebouw van maken?

Slimme gebouwen, betere prestaties

De gebouwbeheerder wil van alles tegelijk: aan de ene kant de gebruikers ontzorgen en aan de andere ook een duurzaam gebouw met lage energiekosten en zo min mogelijk storingen.  Hoe mooi zou het zijn als uw gebouw zich 24 uur per dag ‘bewust’ is van wat er in het gebouw gebeurt en daar naar kan handelen? Met andere woorden een ‘slim gebouw’ dat voortdurend kan monitoren en zélf kan nadenken en ingrijpen als het nodig is? Tegelijkertijd wil de gebouwbeheerder het overzicht bewaren en op elk mogelijk detail van alle complexe processen kunnen inzoomen om te zien wat er gebeurt.

Met FourIQ kunnen we in gezamenlijkheid uw gebouw of gebouwen ‘verslimmen’ waarmee u de regie in handen heeft om gebouwbeheer op een hoger niveau mogelijk te maken. Niet alleen worden de prestaties van de gebouwinstallaties geoptimaliseerd, ook worden klachten en storingen voorkomen en pre-warnings in de installaties beter benut. Uiteindelijk levert u dat lagere kosten (TCO) en kunt u makkelijker voldoen aan de nieuwe normen zoals Toets Frisse Scholen en BENG 2 en 3.

De essentie van Smart Building

Het begint met meten is weten

FourIQ en Lejeune hebben niet alleen verstand van installatietechniek, maar ook van programmeren van slimme software om data in de cloud te laten werken met grote voordelen voor gebouwbeheer als resultaat. In 3 stappen neemt FourIQ u mee om de 2 werelden (installatietechniek en datamanagement) te verenigen tot één inzichtelijke en toegankelijk platform.

1. DATA  Om gebouwinstallaties digitaal te kunnen meten worden de vaak nog analoge gebouwinstallaties voorzien van sensoren om data uit te kunnen lezen.

2. BETEKENIS  Om het ‘bewustzijn’ van het gebouw mogelijk te maken, moet aan alle data ‘betekenis’ worden gegeven. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van de laatste technologie. Denk daarbij aan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning.

3. CLOUD toegankelijk en beheersbaar maken via FourIQ Platform en een webportaal dat alle gebouwinstallaties overkoepelt.

Uiteindelijk krijgt u grip over alle gebouwinstallaties en heeft u de volledige regie in eigen handen om energieprestaties te optimaliseren en gebouwbeheer betaalbaar te maken.

Wat maakt de FourIQ-oplossing uniek?

Waar alle gebouwinstallaties samen komen

Er wordt wel eens gezegd: ‘de som is meer dan het geheel der delen’. In dit geval geldt dat in het bijzonder voor de oplossing van FourIQ. Samen met Lejeune kijken we naar:

Gebouwgebonden E- en W-installaties integraal aanpakken

Een gebouweigenaar heeft misschien nu al 5 tot 6 apps met informatie van zijn gebouw. Denk aan een app voor zonnepanelen, energieverbruik, schakelen van verlichting, klimaatregeling, brandmeldinstallatie, cameratoezicht, toegangsbeheersystemen, enzovoorts. Elk merk heeft zijn eigen app. Gebouwbeheerders met meerdere gebouwen en verschillende merken (installaties) hebben voor dezelfde informatie vaak verschillende apps. Er ontstaat een wildgroei (oerwoud) aan apps.

FourIQ is dé specialist om deze wildgroei aan apps samen te brengen tot één overzichtelijk Gebouw Beheer Systeem (GBS) en beheersbaar en inzichtelijk te maken via het dashboard van FourIQ.  Het dashboard is webbased en functioneert als een ‘overkoepelend’ webportaal. 

Gebouwinstallaties koppelen tot één Gebouw Beheer Systeem

Door installaties aan elkaar te koppelen zijn er voordelen te behalen voor de eigenaar. Zoals bijvoorbeeld het koppelen van alarm op het gebouw, verlichting en verwarming/koeling. De trend wat we zien is dat fabrikanten aan het standaardiseren zijn. Vroeger had iedere fabrikant zijn eigen technische oplossing (propietary protocol). Fabrikanten zijn aan het standaardiseren (open protocollen) zodat integratie en het maken van koppelingen eenvoudiger en betaalbaar worden

Preventief onderhoud plegen op de gewenste momenten

Gebouwinstallaties worden steeds complexer en ook het aantal installaties in een gebouw neemt toe. Gebruikers worden daarmee steeds afhankelijker van het doorgronden van complexe technieken. Installaties krijgen veel meer sensoren waarmee waarschuwingen afgegeven kunnen worden. Dus tot het moment dat de installatie uitvalt en niet meer werkt is er tijd en ruimte om gepland onderhoud uit te voeren. Op de gewenste uren (dus niet in het weekend), tegen de juiste kosten (normaal tarief), zonder ongewenste downtime van de installatie.

Makkelijk opschalen door modulaire opbouw

Wij bieden een zeer betaalbare oplossing voor uw uitdagingen. Onze oplossing is modulair opgebouwd. U kunt starten met een klein onderdeel en in het ritme wat bij uw organisatie past het verder uitrollen of verkleinen. 

Data waardevol maken

Door inzicht in data kan het worden omgezet naar bruikbare informatie wat ondersteunend kan zijn van het primair proces van het gebouw. Denk hierbij aan gebruik van bewegingssensoren voor aansturing van de verlichting wat ook gebruikt kan worden om inzicht te geven in de bezettingsgraad van een ruimte. Voor een facilitair beheerder kan die erg interessant zijn om te bepalen of het gebouw ook optimaal gebruikt wordt. Deze data kan via een bekabelde oplossing doorgegeven worden maar er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande om dit op basis van een draadloos oplossing zoals Lora of NB-IoT op te halen.

Onze filosofie om samen met u de uitdaging aan te gaan.

We zijn een onafhankelijk en niet gerelateerd aan een specifieke (hardware) oplossing. Dat geeft FourIQ de ruimte de beste oplossingen te bedenken op basis van de inhoud en mogelijkheden van installatietechniek en datawetenschappen. Het belang van de klant is daarbij het uitgangspunt. De focus ligt daarbij op het terugdringen van Total Cost of Ownership (TCO).  FourIQ levert u niet alleen de beste oplossing maar is ook het voordeligst.

Vervolgens hanteren we een aantal principes:

We zijn van mening dat fabrikanten in hun eigen domein de beste oplossing kan maken voor u als klant. Wij maken hier optimaal gebruik van. Daarmee bouwen we voort op wat fabrikanten al het beste doen. We willen alleen data ophalen die voor u relevant is.

Steeds meer fabrikanten bieden data gedreven oplossingen en zo krijgt u steeds meer te maken met fabrikantspecifieke webportalen. Nu heeft u misschien 6 webportalen (apps), maar dit worden er in de aankomende jaren steeds meer. We kunnen u helpen om grip te krijgen op deze  webportalen. Vanuit het FourIQ platform kunt u vanuit 1 scherm toch naar al deze verschillende webportalen gaan.

Beschikbaarheid van functies in het gebouw worden steeds belangrijker. Downtijd moet tot het minimum beperkt worden. Sturen op pre-warnings en storingen wordt een essentieel onderdeel. Met FourIQ haalt u data van de storingen of pre-warnings op, worden rapportages hiervan uitgevoerd én u kunt het doorzetten naar de verantwoordelijke onderhoudspartij of ketenpartner.  Op deze wijze krijgt u grip op het gebouwbeheer én tegelijkertijd verlaagt het de TCO.

Met het FourIQ Platform integreert u data van wat beschikbaar is op het World Wide Web met data van gebouwinstallaties. Informatie van weerstations draagt bij aan het optimaler laten werken van de verwarmings- of koelingsinstallatie. Het ophalen van bijvoorbeeld het vakantierooster van de rijksoverheid gekoppeld aan de klimaatsturing van een school verlaagt de faalkosten. Net zoals met het koppelen van een planningsrooster voor het gebruik van een ruimte optimaliseert u het energieverbruik van een gebouw.

We zien dat installaties steeds intelligenter worden, ook wel aangeduid met Internet of Things (IoT). Nieuwe installaties hebben daarom steeds meer sensoren en data per installatie beschikbaar. Zo u een nieuwe installatie wilt aanschaffen, kunt u bij de uitvraag de juiste vragen stellen en tegen dezelfde kosten slimmere installaties kopen. Maar wat als u bij de bestaande installaties niet voldoende data kunt verkrijgen?  Soms is het nodig om hiervoor gebruik te maken van aanvullende IoT sensoren. In overleg met u bekijken we wat er nodig en beschikbaar is.

Het is een gezamenlijk streven om onnodige ‘dubbele’ installaties of webportalen te vermijden. Elke component wat extra wordt toegevoegd kost geld en moet onderhouden worden. Dit geldt ook voor de fabrikantspecifieke webportalen. Deze zijn niet altijd nodig en bieden niet altijd meerwaarde. Koppelen op basis van een open protocol is ook bedrijfszekerder. FourIQ gaat graag met u in overleg om samen te kunnen bedenken wat de beste configuratie is van gebouwinstallaties en webportalen.

Het is per gebouw altijd weer een uitdaging om te bezien of de fabrikantspecifieke oplossingen het best aansluiten op de vraag. FourIQ maakt vanuit oogpunt van kosteneffectieve oplossingen in beginsel gebruik van de voorhanden zijnde standaardoplossingen, maar soms is er sprake van een specifieke behoefte en moet er maatwerk worden geleverd. FourIQ maakt daarbij gebruik van templates waarmee dat snel en inzichtelijk gemaakt kan worden om maatwerk te kunnen leveren.

Welke modulen bieden wij?

Het FourIQ Platform biedt een breed scala aan oplossingen voor gebouwbeheer. De modulaire opbouw geeft de klant het voordeel naar keuze ‘klein’ te beginnen en mettertijd op te bouwen tot een groter geheel van oplossingen. Hierna worden de belangrijkste modules genoemd en toegelicht.

Energie Management Systeem (EMS)

We kijken naar energieverbruik en opwekking over langere tijd en rapporteren over trendlijnen. Bij de energieconsumptie grafieken laten we het energieverbruik van de betreffende installatie zien.
We kunnen inzicht geven in het verbruik van het gebouw en koppelen aan een prestatie indicator zoals de norm voor BENG 2 en 3. We geven inzicht in piekbelastingen. Gezien de ontwikkeling naar all-electric word dit steeds belangrijker. Informatie kan op veel verschillende manier worden verzamelt. We kunnen data ophalen van het meetbedrijf, zonnepaneel leverancier, met een energiemontioringsmodulen, kwh-meters, vanuit de installatie zelf, enzovoorts.

Comfortindex

Voor het binnenklimaat gaan we vaak uit van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. We halen informatie op van internet, lokaal uit verschillende installaties of plaatsen aanvullende sensoren. We combineren datapunten om inzicht te geven in energieverbruik versus een optimaal binnenklimaat. Afhankelijk van de installaties voor verwarming, koeling en luchtverversing kunnen we ook samen met de installateur of adviseur onderzoeken hoe het gebouw vanuit energieverbruik optimaal verwarmd of gekoeld kan worden.
Centrale klokprogramma. Indien u meer gebouwen heeft en gebruik wenst te maken van een uniforme klokprogramma dan kunnen we hierin voorzien. Deze functie kan uitgebreid worden met informatie van internet zoals vakanties van rijksoverheid of planningsprogramma’s

Assetbeheer

Bij het koppelen van installaties voor het ophalen van datapunten wordt ook gelijk de installatie verder geregistreerd. Het mooiste is dat deze velden automatisch gevuld worden vanuit de datapunten van de installatie zelf. Je ziet voorzichtig dat fabrikanten hiermee starten. Zoals merk, type installatie, serienummer, installatiedatum, software versie, etc. 

Voor het registeren van installaties of ruimtes ondersteunen we voor herkenning van de installatie ook QR-codes en NFC-tags. Deze worden vaak gebruikt als er regelmatig inspecties worden uitgevoerd.

Onderdeel van assetbeheer is ook document registratie. Het is mogelijk om op een centrale plaats documenten te uploaden. Dit kunnen documenten zijn die gerelateerd zijn aan een gebouw zoals bijvoorbeeld de NEN2767 inspectierapporten maar ook aan een specifieke installaties zoals een aansluitschema, gebruikershandleiding of technische documentatie.

Incidentbeheer (logboek functie)

Bij het logboek wordt met prioriteiten de alarmen aan te geven. Afhankelijk van de storingsomschrijving kan een ketenpartner zien wat er defect is. Eventueel kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van de onderliggende webportal van de fabrikant. Als het bekend is wat het alarm is dan kan ook gekeken worden naar het betreffende component en type storingen. We streven naar een zo hoog mogelijk percentage van ‘first time fix’ zodat snel en efficient gewerkt kan worden tegen de zo laag mogelijke kosten. Met pre-warnings proberen we verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit het archief kunnen ook analyses worden uitgevoerd van het aantal verstoringen per gebouw, per installatie of oplostijden.

Regeltechniek

Onze ervaring is dat de installaties die vanuit het naregelen bij het bedienpaneel in een ruimt, onderdeel zijn van het regeltechnische gedeelte. Vaak zijn dit installaties voor verwarmen, koelen, ventilatie, verlichting en zonwering. Fabrikanten van deze installaties komen steeds vaker zelf met een eigen webportal met regeling. Installaties reageren automatisch op elkaar. De vraag is wat blijft er zo nog over om te regelen. In het platform van FourIQ is het mogelijk om ook de regeling te verzorgen. Dit doen we indien er veel ‘intelligentie’ aanwezig is bij de onderliggende installaties. Als dit beperkt is dan zien we dat vanuit verantwoordelijkheden en demarcatie punten er vaak gekozen wordt om een regellaag toe te voegen. Voor ons is dit geen probleem we kunnen eenvoudig koppelen met verschillende regelinstallaties zoals Webeasy, Priva, Regin en Smart-Traxx.

Building Information Modelling (BIM)

BIM wordt nu nog veel gebruikt bij de nieuwbouw van een gebouw. Erg jammer omdat tijdens de beheerfasen er ook optimaal gebruik van kan worden gemaakt. We maken koppelen in het BIM met de datapunten van de installaties die gekoppeld zijn. Bij een storing (alarm) ziet u ook waar precies de storing zit in het gebouw. Is weer handig voor de monteur die moet uitzoeken wat er defect is.

Dashboards

Per gebouw of groep van gebouwen treft u snel en overzicht een dashboard aan met de belangrijkste prestatie indicatoren. Hierdoor krijgt u snel en overzicht zicht op de prestatie van het gebouw.

Export functies:

            Narrowcasting
Als u eenmaal grip krijgt op het gebouw dan is onze ervaring dat u dit wenst te delen via een welkomsscherm met u klanten, bezoekers of collega’s. We hebben daarom ook de mogelijkheid om informatie van ons platfom te exporteren in verschillende bestandsformaten naar narrowcasting systemen.

            Datawarehouse, FMIS of ERP
Het platform van FourIQ kan standalone gebruik worden. Het is echter mogelijk om de verzamelde en verrijkte data te exporteren naar andere informatiebronnen. Dit kan ook weer op verschillende bestandsformaten uitgevoerd worden.

Wie gingen u voor?

Lejeune

Yuverta

Mosalira

Daelzicht

FYEO

De Run metaalcoating

Dameco

De Verzinkerij Meerveldhoven

Aqualon van Zutphen

Techtron

Markhorst

Pi-liftconsultancy

Wie sluit zich bij ons aan?

FourIQ en Lejeune hebben bij tal van klanten al bewezen kostenefficiënte oplossingen te kunnen bieden voor duurzaam gebouwbeheer.

FourIQ biedt een webgebaseerde en onafhankelijk Gebouw Beheer Platform (GBP) voor alle elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Het platform brengt deze op integrale wijze samen tot een kosteneffectief en schaalbaar gebouwbeheersysteem voor één of meer gebouwen. De vele complexe processen van de installaties worden 24/7 gemonitord. Data wordt op heldere wijze gevisualiseerd via een gebruiksvriendelijke webportaal. Daarmee krijgt u inzicht  in de werking van gebouwinstallaties op elk gewenst niveau. Slimme software met een voorspellende functie maakt het mogelijk om op gecalculeerde momenten storingen preventief te verhelpen en onderhoud te plegen. Gebouwbeheer wordt met de oplossing van FourIQ op het hoogste niveau geoptimaliseerd en tevens kunnen de kosten (TCO) aanzienlijk worden gereduceerd.